http://www.journals.vu.lt/LMR/issue/feed Lietuvos matematikos rinkinys 2019-09-17T20:47:31+03:00 R. Leipus remigijus.leipus@mif.vu.lt Open Journal Systems <p>Publish articles presenting new and important events in all areas of mathematics.</p> http://www.journals.vu.lt/LMR/article/view/13174 Pasitinkant 60-ąją LMD konferenciją: žvilgsnis į praeitį 2019-09-17T20:47:31+03:00 Juozas Banionis juozas.banionis@vdu.lt <p>Šiame straipsnyje remiantis Vilniaus universiteto Henriko Jasiūno vardo matematikų muziejaus fonduose saugomais šaltiniais atskleidžiama Lietuvos matematikų draugijos genezė, nurodomos jos ištakos -- ankstesnio meto lietuvių matematikų vienijimosi apraiškos.</p> 2018-12-20T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://www.journals.vu.lt/LMR/article/view/13175 Žinomas nežinomas XX a. 4 dešimtmečio pabaigos aukštosios matematikos konspektas 2019-09-17T20:47:24+03:00 Juozas Banionis juozas.banionis@vdu.lt <p>Zigmas Žemaitis (1884-1969) - Lietuvos matematikų patriarchu tituluojamas profesorius, klojęs pagrindus visam Vasario 16-osios Lietuvos Respublikos mokslui, paliko ženklų pėdsaką ir pirmųjų aukštosios matematikos vadovėlių lietuvių kalba leidyboje. Šiuo straipsniu siekiama aptarti kiek primiršto ,,Diferencialinio-integralinio skaičiavimo`` pasirodymo aplinkybes, vadovėlio (konspekto) turinį ir nusakyti leidinio reikšmę įtvirtinant šį dalyką aukštosiose studijose Lietuvoje.</p> 2018-12-20T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://www.journals.vu.lt/LMR/article/view/13176 Nei per lengvi, nei per sunkūs pamokomi uždaviniai Lietuvos matematizuotose terpėse 2019-09-17T20:47:17+03:00 Romualdas Kašuba romualdas.kasuba@mif.vu.lt <p>Šiame straipsnyje nagrinėjami ir aptariami kai kurie uždaviniai, kurie gali būti išspręsti ir beveik nieko neparašius -- tik atsakymą užrašant, nors gali sukelti ir vadinamųjų laikinų sunkumų ir netgi pasirodyti sunkoki.</p> 2018-12-20T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://www.journals.vu.lt/LMR/article/view/13178 Matematikos ir gamtos fakultetas Lietuvos universitete ir jo raida 2019-09-17T20:47:02+03:00 Virginija Klusienė virginija.klusiene@ktu.lt Bronė Narkevičienė brone.narkeviciene@ktu.lt Judita Puišo judita.puiso@ktu.lt <p>Matematikos ir gamtos fakulteto ištakomis Kaune laikomi 1920-ieji metai, kai buvo įsteigti Lietuvos Aukštieji Kursai, į kurių sudėtį įėjo ir Matematikos-fizikos skyrius. 1922 m. vasario 16~d., įkūrus Lietuvos universitetą Kaune, buvo įsteigtas Matematikos-gamtos fakultetas, kuris vykdė veiklą iki 1940 m. rudens. 1940 m. rugsėjo 1 d. Matematikos-gamtos fakulteto veikla Kaune sustabdyta, jis perkeltas į Vilnių. Visą, nuo Fakulteto įkūrimo iki sustabdymo, veiklos laiką Kaune Fakultetui vadovavo dekanas prof. Zigmas Žemaitis. 1993 m. rugsėjo 1 d. Kauno technologijos universitete Aukštosios matematikos (pakeičiant pavadinimą į Taikomosios matematikos), Bendrosios matematikos ir Fizikos katedrų pagrindu įsteigtas Fundamentaliųjų mokslų fakultetas, 2014 m. sausio 1 d. (at)gavęs istorinį Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto pavadinimą ir skaičiuojantis jau 25-uosius savo veiklos metus.</p> 2018-12-20T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://www.journals.vu.lt/LMR/article/view/13177 Daugyba kitaip pamokose itin gabiems vaikams 2019-09-17T20:47:09+03:00 Violeta Kravčenkienė violeta.kravcenkiene@ktu.lt Bronė Narkevičienė brone.narkeviciene@ktu.lt <p>Straipsnyje pristatomas itin gabių mokinių matematinio ugdymo atvejis Kauno~ m. tarpdisciplininėje ugdymo programos trečioje klasėje. Tokio ugdymo teorinis pagrindas – diferencijuoto mokymo taikymas, naudojant išorinį diferencijavimą – programa skirta viso miesto itin gabiems vaikams. Papildomi diferencijuoto mokymo aspektai: mokinių grupavimas pagal gabumų lygmenį, nestandartinio ugdymo turinio parinkimas, komandinis darbas ir individualizuotas vertinimas.</p> 2018-12-20T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://www.journals.vu.lt/LMR/article/view/13179 Atvejo analizės metodo taikymas matematikos dėstyme 2019-09-17T20:46:55+03:00 Loreta Mačėnaitė loreta.macenaite@ktu.lt <p>Šiame straipsnyje pristatomas atvejo analizės metodas ir jo taikymas matematikos mokymosi procese.</p> 2018-12-20T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://www.journals.vu.lt/LMR/article/view/13180 Kubinių lygčių klasifikacija 2019-09-17T20:46:47+03:00 Juozas Juvencijus Mačys juozas.macys@mii.vu.lt Jurgis Sušinskas jurgis.susinskas@mii.vu.lt <p>Kadangi paaiškėjo, kad ne tik trečiojo, bet ir ketvirtojo laipsnio lygtys su realiaisiais koeficientais mokykliškai (nesiremiant kompleksinių skaičių teorija) išsprendžiamos realiųjų skaičių aibėje, tapo įmanoma jas suklasifikuoti. Šiame straipsnyje pateikta trečiojo laipsnio lygčių klasifikacija (ketvirtojo laipsnio lygčių klasifikacija bus pateikta kitame straipsnyje, rengiamame spaudai).</p> 2018-12-20T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://www.journals.vu.lt/LMR/article/view/13181 Matematikos olimpiadų pamokos 2019-09-17T20:46:41+03:00 Juozas Juvencijus Mačys juozas.macys@mii.vu.lt Jurgis Sušinskas jurgis.susinskas@mii.vu.lt <p>Straipsnyje nagrinėjami keli 2018 m. Lietuvos mokinių ir Vilniaus Universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto matematikos olimpiadų uždaviniai. Lyginami jų sprendimo būdai, pateikiama patarimų, naudingų sprendžiant sunkesnius uždavinius.</p> 2018-12-20T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://www.journals.vu.lt/LMR/article/view/13182 Racionalieji kuboidai ir Herono trikampiai 2019-09-17T20:46:34+03:00 Edmundas Mazėtis edmundas.mazetis@mif.vu.lt Grigorijus Melničenko gmelnicenko@gmail.com <p>Straipsnyje nagrinėjama iki šiol neišspręsta racionaliųjų kuboidų egzistavimo problema. Gauti šiai problemai ekvivalentūs teiginiai, suvedantys ją į Herono trikampių, kurių kraštinių ilgiai yra sveikųjų skaičių kvadratai ir kurie tenkina kitas papildomas sąlygas, egzistavimą. Taip pat gauti Eulerio plytų ryšiai su Herono trikampiais, tenkinančiais papildomas sąlygas.</p> 2018-12-20T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://www.journals.vu.lt/LMR/article/view/13183 Matematikos didaktikos mokslas Lietuvoje: Quo vadis? 2019-09-17T20:46:28+03:00 Bronė Narkevičienė brone.narkeviciene@ktu.lt Regina Novikienė regina.novikiene@ktu.lt <p>Straipsnyje pateikiama matematikos didaktikos mokslo situacijos valstybiniame, socialiniame ir instituciniame lygmenyse analizės rezultatai ir išvados – rekomendacijos situacijos pagerinimui.</p> 2018-12-20T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://www.journals.vu.lt/LMR/article/view/13184 Penktos klasės matematikos olimpiadų užduočių sprendimo rezultatų analizė 2019-09-17T20:46:21+03:00 Karolina Piaseckienė k.piaseckiene@gmail.com <p>Straipsnyje pateikiama Šiaulių m. (II-ojo etapo) 5-os klasės mokinių matematikos olimpiadų (2015--2018 m.) užduočių sprendimo rezultatų analizė.</p> 2018-12-20T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://www.journals.vu.lt/LMR/article/view/13185 Kaip ugdome mokinių kognityvinius gebėjimus 2019-09-17T20:46:13+03:00 Viktorija Sičiūnienė viktorija.siciuniene@leu.lt <p>Straipsnyje pristatoma revizuota Bloom-o taksonomija ir jos taikymo patirtys išsivysčiusiose pasaulio šalyse. Taip pat gvildenama kognityvinių gebėjimų ugdymo Lietuvoje situacija. Išryškinama Bloom-o taksonomijos taikymo visose švietimo sistemos grandyse svarba, siekiant aukštesnių mokinių pasiekimų. Artimiausiu laiku Švietimo ir mokslo ministerijoje suplanuoti Bendrojo ugdymo programų naujinimo darbai. Aiškūs ugdymo taikiniai padėtų kokybiškai pertvarkyti įvairias mokymo programas, todėl matematikų bendruomenė neturėtų likti nuošalyje, kai jie bus svarstomi. Tikimasi, kad straipsnyje išdėstytos mintys padės priimti kokybiškesnius sprendimus.</p> 2018-12-20T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement##