(1)
MANKOVSKAYA S. V.; DEMIDCHIK Y. E.; YAMASHITA S. Prospective Efficacy of Molecular Preoperative Diagnostics of Papillary Thyroid Carcinoma. AML 2010, 17, 35-39.