MANKOVSKAYA S. V.; DEMIDCHIK Y. E.; YAMASHITA S. Prospective efficacy of molecular preoperative diagnostics of papillary thyroid carcinoma. Acta medica Lituanica, v. 17, n. 1-2, p. 35-39, 1 Jan. 2010.