[1]
MANKOVSKAYA S. V., DEMIDCHIK Y. E., and YAMASHITA S., “Prospective efficacy of molecular preoperative diagnostics of papillary thyroid carcinoma”, AML, vol. 17, no. 1-2, pp. 35-39, Jan. 2010.