Pažangių mokymosi technologijų naudojimas ugdymo procese
-
Daina Gudonienė
Danguolė Rutkauskienė
Andrius Lauraitis
Published 2013-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2013.0.2064
PDF

How to Cite

Gudonienė D., Rutkauskienė D., & Lauraitis A. (2013). Pažangių mokymosi technologijų naudojimas ugdymo procese. Information & Media, 66, 96-107. https://doi.org/10.15388/Im.2013.0.2064

Abstract

Straipsnyje supažindinama su informacinių technologijų (toliau – IT) naudojimo mokyklose tyrimu, pateikiama priemonių ir būdų visuma informacijai apdoroti, kaupti bei sisteminti, naudojant kompiuterius ar kitą šiuolaikinę techniką. Remiantis informatikos, informacinių technologijų ugdymo 2015 metų strategijos gairėmis, IT dalykas mokykloje turi suteikti mokiniams kompiuterinio raštingumo pagrindus, išmokyti kryptingai derinti minimalias teorines technologines žinias ir maksimalius praktinius gebėjimus. Strategija nustato IT diegimo švietime numatytas tolesnes kryptis ir svarbiausius žingsnius, pateikia IT diegimo į bendrąjį lavinimą ir profesinį mokymą analizę, apibrėžia viziją, tikslus ir uždavinius, prioritetus ir diegimo principus. Taip siekiama užtikrinti IT prieinamumą kiekvienam asmeniui kaip vieną iš svarbiausių dalykų, gerinti ES švietimo ir profesinio rengimo sistemų kokybę ir veiksmingumą kintant žinių visuomenės poreikiams ir mokymo bei mokymosi pobūdžiui. Analizuojami 2012 metais atlikto IT prieinamumo, naudojimo bei poreikio Lietuvos mokyklose tyrimo rezultatai, pateikiamos išvados ir tolesnio technologijų naudojimo taikant mišrų mokymosi būdą rekomendacijos. Apibūdinama atvirųjų švietimo išteklių plėtros perspektyva Lietuvoje ir jų taikymas mišriam mokymui.
Pagrindiniai žodžiai: informacinės technologijos, mišrus mokymas, atvirieji švietimo ištekliai, pedagogų profesinis rengimas.

Advanced learning technologies in education 
Daina Gudonienė, Danguolė Rutkauskienė, Andrius Lauraitis 

Summary
The paper presents a study on information technology (hereinafter IT) in schools, the tools and techniques to combine information, collect and organize it using computers and other modern technologies. According to computer science and information technology education, since 2015 the strategies for the IT subject in schools will provide students with computer literacy, minimum theoretical purposefully combined technological knowledge and maximum practical abilities. It provides IT implementation in education and further directions of the most important steps of IT implementation in the general education and training, defines the IT vision, goals, and objectives, priorities and implementation principles.
The strategic aims are to ensure the availability of IT to each person as one of the most important things, and thus to improve the EU’s education and training systems’ quality and effectiveness, to meet the changing needs of the knowledge society and to improve the nature of teaching and learning. This paper presents the 2012 survey results on IT availability, use, and need for Lithuanian schools, conclusions and recommendations for their further use applying a blended learning approach.
Another aspect covered in this paper is the role and developement of Open Educational Resources (OER) in Lithuania. An important factor is to apply OER in blended learning and improve its usage in Lithuanian education institutions. In this way, a more robust, modern, and attractive learning approach will be reached.

i, sans-serif;"> 

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy