Programinės įrangos priežiūrumo ir priežiūros matavimas
Information and Communication Technologies
Sigitas Dapkūnas
Valdemaras Zaramba
Published 2011-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2011.0.3129
PDF

How to Cite

Dapkūnas S., & Zaramba V. (2011). Programinės įrangos priežiūrumo ir priežiūros matavimas. Information & Media, 57, 134-142. https://doi.org/10.15388/Im.2011.0.3129

Abstract

Programinės įrangos priežiūra suprantama kaip programinės įrangos modifikavimas atidavus naudotojui. Programos modifikuojamos taisant rastas klaidas, gerinant įvairius programinės įrangos parametrus, plečiant arba keičiant funkcionalumą. Programinės įrangos priežiūra yra viena iš programinės įrangos gyvavimo ciklo dalių. Ilgą laiką programinės įrangos priežiūrai buvo skiriamas mažesnis dėmesys nei jos kūrimui. Pastaruoju metu padėtis pasikeitė. Vertinant ir gerinant programinės įrangos kokybę bei priežiūrą, matuojamas tiek programinės įrangos procesas, tiek programinis produktas. Straipsnyje analizuojami programinės įrangos priežiūrumo, priežiūros proceso matai, taip pat šiam tikslui skirtos programinės priemonės.

Software Maintainability and Maintenance Measurement
Sigitas Dapkūnas, Valdemaras Zaramba

Summary
Software maintenance means software modification after its delivery to customers. The programs are modified with the purpose to correct faults, to improve performance or other program parameters, to enhance or change its functionality. Software maintenance is an integral part of a software life cycle. Historically, software maintenance received less attention than 
software development in most organizations. Recently, the situation has changed. For software quality or software maintenance assessment and improvement, software process or software product measurement is used. The paper deals with software maintenance measurement. It analyses software maintainability and maintenance measures, the measurement tools.

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy