Dalyvaujamojo muziejaus paradigma virtualioje Lietuvos muziejų komunikacijoje
Komunikacija
Ignas Kapleris
Published 2014-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2014..3919
PDF

How to Cite

Kapleris I. (2014). Dalyvaujamojo muziejaus paradigma virtualioje Lietuvos muziejų komunikacijoje. Information & Media, 68, 77-99. https://doi.org/10.15388/Im.2014.3919

Abstract

Straipsnyje aptariamas 2013 m. pabaigoje autoriaus atliktas Lietuvos muziejų interneto svetainių, paskyrų socialinėje „Facebook“ medijoje turinio ir apsilankymų charakteristikų tyrimas. Juo buvo siekiama įvertinti muziejų ir jų lankytojų pasirengimą virtualioje erdvėje įgyvendinti dalyvaujamojo muziejaus paradigmą. Tyrimo metu surinktų duomenų apie socialinę tinklaveiką skatinančių įrankių kiekį interneto svetainėse, virtualių apsilankymų charakteristikas analizė parodė, jog dauguma Lietuvos muziejų virtualią komunikaciją suvokia ir vykdo pagal industrinės, o ne tinklaveikos visuomenės logiką. Augantis paskyrų ir sąveikų su lankytojais skaičius „Facebook“ socialinėje medijoje liudija lėtus abiejų muziejų lauko veikėjų žingsnius link dalyvaujamojo muziejaus paradigmos įgyvendinimo virtualioje erdvėje.
Pagrindiniai žodžiai: dalyvaujamasis muziejus, skaitmeninės medijos, interaktyvumas, tinklaveika, antros kartos saitynas, interneto svetainės, virtualūs lankytojai, „Facebook“.

The participatory museum paradigm in virtual communication of Lithuanian museums
Ignas Kapleris

Summary
The article presents a research of Lithuanian museums’ websites and profiles in the social Facebook media content and visits’ characteristics, done by the author in the end of 2013. The aim of the research was to assess the preparation of museums and their visitors for implementing the participatory museum paradigm. The information of social interaction encouraging tools in museum websites and virtual visits’ characteristics gathered in the analysis has shown that most of Lithuanian museums understand virtual communication in the logic inherent to industrial rather than network society. The growing number of museums’ profiles and theis visitors’ interaction in Facebook digital media show that both actors of the museums’ field slowly move towards the realization of the participatory museums’ paradigm in the virtual space.
Keywords: participatory museum, digital media, interactivity, Web 2.0, website, virtual visitors, Facebook

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy