[1]
Kazakevičiūtė E. 2015. Application of Roland Barthes’ theories in media researches. Information & Media. 70, (Jan. 2015), 85-103. DOI:https://doi.org/10.15388/Im.2014.70.5158.