[1]
Vievesis G., Janilionis V. and Štreimikis A. 2021. Models of virtual library users’ behavior analysis. Lietuvos matematikos rinkinys. 61, A (Feb. 2021), 25-30. DOI:https://doi.org/10.15388/LMR.2020.22521.