(1)
Mačys J. J. Madhava’s Formulae. LMR 2013, 54, 140–145.