(1)
Dvirnas A. Weyl Algebra Based Key Exchange Protocol. LMR 2014, 55, 23–27.