(1)
Podvezko V.; Podviezko A. Methods of Estimation of Weights. LMR 2014, 55, 111–116.