Podvezko V., & Podviezko A. (2014). Methods of estimation of weights. Lietuvos Matematikos Rinkinys, 55(B), 111–116. https://doi.org/10.15388/LMR.B.2014.21