Vievesis G., Janilionis V., & Štreimikis A. (2021). Models of virtual library users’ behavior analysis. Lietuvos Matematikos Rinkinys, 61(A), 25-30. https://doi.org/10.15388/LMR.2020.22521