Podvezko V.; Podviezko A. Methods of estimation of weights. Lietuvos matematikos rinkinys, v. 55, n. B, p. 111–116, 20 Dec. 2014.