Kaučikas Algirdas. 2010. “On the Left Strongly Prime Modules and Their Radicals”. Lietuvos Matematikos Rinkinys 51 (proc. LMS), 31–34. https://doi.org/10.15388/LMR.2011.05.