Birštunas, Adomas, and Elena Reivytytė. “Logical Derivation Search With Assumption Traceability”. Lietuvos matematikos rinkinys 62, no. A (December 15, 2021): 16-22. Accessed December 7, 2022. https://www.journals.vu.lt/LMR/article/view/25215.