[1]
Sverdiolas A. 2020. Presentation of the Book Algirdas Julius Greimas: the Person and Ideas in the Library of Vilnius University. Semiotika. 15, (Apr. 2020), 78-89. DOI:https://doi.org/10.15388/Semiotika.2020.5.