Sverdiolas A. (2020). Presentation of the Book Algirdas Julius Greimas: the Person and Ideas in the Library of Vilnius University. Semiotika, 15, 78-89. https://doi.org/10.15388/Semiotika.2020.5