[1]
Korobov V. 2005. Affiliation: bodhisattva gotra (Short Notes on gotra Theory in Yogācāra Buddhism). Acta Orientalia Vilnensia. 6, 2 (Jan. 2005), 36-44. DOI:https://doi.org/10.15388/AOV.2005.0.3973.