(1)
Vilnensis A. O. ACTA ORIENTALIA VILNENSIA EXCHANGE PROGRAMME. AOV 2011, 12, 132.