(1)
Korobov V. Affiliation: Bodhisattva Gotra (Short Notes on Gotra Theory in Yogācāra Buddhism). AOV 2005, 6, 36-44.