Lopez M. (2008). Reality bytes. Hybrid inter-faces, hybrid selves. Acta Orientalia Vilnensia, 9(1), 85-104. https://doi.org/10.15388/AOV.2008.1.3719