Korobov V. (2005). Affiliation: bodhisattva gotra (Short Notes on gotra Theory in Yogācāra Buddhism). Acta Orientalia Vilnensia, 6(2), 36-44. https://doi.org/10.15388/AOV.2005.0.3973