Korobov V. Affiliation: bodhisattva gotra (Short Notes on gotra Theory in Yogācāra Buddhism). Acta Orientalia Vilnensia, v. 6, n. 2, p. 36-44, 1 Jan. 2005.