Lopez, Mario. 2008. “Reality Bytes. Hybrid Inter-Faces, Hybrid Selves”. Acta Orientalia Vilnensia 9 (1), 85-104. https://doi.org/10.15388/AOV.2008.1.3719.