Korobov, Vladimir. 2005. “Affiliation: Bodhisattva Gotra (Short Notes on Gotra Theory in Yogācāra Buddhism)”. Acta Orientalia Vilnensia 6 (2), 36-44. https://doi.org/10.15388/AOV.2005.0.3973.