Korobov V. (2005) “Affiliation: bodhisattva gotra (Short Notes on gotra Theory in Yogācāra Buddhism)”, Acta Orientalia Vilnensia, 6(2), pp. 36-44. doi: 10.15388/AOV.2005.0.3973.