[1]
Korobov V., “Affiliation: bodhisattva gotra (Short Notes on gotra Theory in Yogācāra Buddhism)”, AOV, vol. 6, no. 2, pp. 36-44, Jan. 2005.