Korobov V. “Affiliation: Bodhisattva Gotra (Short Notes on Gotra Theory in Yogācāra Buddhism)”. Acta Orientalia Vilnensia, Vol. 6, no. 2, Jan. 2005, pp. 36-44, doi:10.15388/AOV.2005.0.3973.