Merkevičius A., & Remeikaitė L. (2011). Vilniaus universiteto Archeologijos katedros jubiliejus. Archaeologia Lituana, 12, 5-9. https://doi.org/10.15388/ArchLit.2011.12.5127