Merkevičius A., & Remeikaitė L. (2010). Vilnius University, Department of Archaeology (from 1990 to 2010). Archaeologia Lituana, 11, 20-32. https://doi.org/10.15388/ArchLit.2010.11.5302