Merkevičius A. and Remeikaitė L. (2011) “Vilniaus universiteto Archeologijos katedros jubiliejus”, Archaeologia Lituana, 120, pp. 5-9. doi: 10.15388/ArchLit.2011.12.5127.