NEW APPROACHES TO COMPETITION POLICY
Jonas Mackevičius
Published 2009-01-01
https://doi.org/10.15388/Ekon.2009.0.1039
PDF

How to Cite

Mackevičius J. (2009) “NEW APPROACHES TO COMPETITION POLICY”, Ekonomika, 870, pp. 154-157. doi: 10.15388/Ekon.2009.0.1039.