[1]
Kbiladze D., Metreveli S. and Samsiani M. 2020. Some Problems of Food Safety in Georgia. Ekonomika. 98, 2 (Jan. 2020), 112-121. DOI:https://doi.org/10.15388/Ekon.2019.2.8.