[1]
Dagys J. 1968. Vilniaus miesto pramonė 1938–1940 metais. Ekonomika. 8, 3 (Nov. 1968), 5–16. DOI:https://doi.org/10.15388/Ekon.1968.14437.