[1]
Bartkus A. 2020. The Impact of Excise Tax Increases on Ethyl Alcohol Sales in Lithuania. Ekonomika. 98, 2 (Jan. 2020), 55-75. DOI:https://doi.org/10.15388/Ekon.2019.2.4.