[1]
Jablonskis A. and Razauskas R. 1988. Valdymo stiliaus poveikis darbo kolektyvų aktyvinimui. Ekonomika. 33, (Dec. 1988), 48–53. DOI:https://doi.org/10.15388/Ekon.1988.16213.