[1]
Karpuškienė V. 1997. Methods of Poverty Analysis: the Experience of European Countries. Ekonomika. 42, (Dec. 1997), 71–80. DOI:https://doi.org/10.15388/Ekon.1997.16429.