[1]
Mackevičius J. and Poškaitė D. 1999. The Analysis Methodics of Prediction Distress Using Financial Statements Information. Ekonomika. 49, (Dec. 1999), 51–64. DOI:https://doi.org/10.15388/Ekon.1999.16631.