[1]
Mackevičius J. and Poškaitė D. 2000. The Analysis Methodic of Working Capital. Ekonomika. 52, (Dec. 2000), 62–79. DOI:https://doi.org/10.15388/Ekon.2000.16913.