[1]
Brazaitis Z. and Subačienė R. 2006. New View on the Analysis of Enterprises Activities. Ekonomika. 73, (Dec. 2006), 111–113. DOI:https://doi.org/10.15388/Ekon.2006.17563.