[1]
Mackevičius J., Molienė O. and Poškaitė D. 2008. Methodology of Complex Analysis of Return on Sales. Ekonomika. 81, (Dec. 2008), 74–90. DOI:https://doi.org/10.15388/Ekon.2008.17646.