[1]
Siklar I. and Akca A. 2020. Exchange Market Pressure and Monetary Policy: The Turkish Case. Ekonomika. 99, 1 (Jun. 2020), 110-130. DOI:https://doi.org/10.15388/Ekon.2020.1.7.