[1]
Bazhenova O.V. and Krytsun K.I. 2013. THE MODIGLIANI–ADDO–BRUMBERG LIFE-CYCLE MODEL: APPLYING TO UKRAINE’S ECONOMY. Ekonomika. 92, 4 (Jan. 2013), 73-81. DOI:https://doi.org/10.15388/Ekon.2013.0.2343.