[1]
Slushaienko N. 2012. FORMATION OF INVESTMENT STRATEGY IN FINANCIAL INDUSTRIAL GROUPS USING SYSTEM ANALYSIS. Ekonomika. 91, 4 (Jan. 2012). DOI:https://doi.org/10.15388/Ekon.2012.0.248.