[1]
Lyubenko A. 2015. The Evaluation of Output Convergence in Several Central and Eastern European Ccountries. Ekonomika. 94, 1 (Mar. 2015), 52-60. DOI:https://doi.org/10.15388/Ekon.2015.1.5319.