[1]
Chaudhari M.B., Giedraitis V. and Kapse P. 2012. BARRIERS TO EXPORT FROM INDIA TO THE EUROPEAN UNION. Ekonomika. 91, 2 (Jan. 2012), 38-48. DOI:https://doi.org/10.15388/Ekon.2012.0.898.