(1)
Bazhenova O. V.; Krytsun K. I. THE MODIGLIANI–ADDO–BRUMBERG LIFE-CYCLE MODEL: APPLYING TO UKRAINE’S ECONOMY. ECO 2013, 92, 73-81.