Mackevičius J. (2009). NEW APPROACHES TO COMPETITION POLICY. Ekonomika, 87, 154-157. https://doi.org/10.15388/Ekon.2009.0.1039